REJESTRACJA PORADNIK PROMOCJE I CENNIKI O USŁUDZE

Regulamin Przesyłanie.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI - Dazumi Sp  z o.o. 

 

§ 1. Definicje

Operator (administrator) – Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000293234, NIP 5213461265, REGON 14116020, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 097 000 złotych wpłaconym w całości. 

Usługobiorca/Użytkownik –podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również podmiot, dla którego zostało utworzone Konto w Panelu Nadawcy. 

Konsument- Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą zamówienia Usługi w Serwisie, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Serwis – Ten Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.przesylanie.pl wraz z jego funkcjonalnościami, prowadzony przez Operatora, w ramach którego Użytkownicy mogą zlecać wykonanie Usługi wypełniając m.in. formularz przesyłki.

Konto – jest to dostęp do funkcjonalności Serwisu przyznawany Usługobiorcy, nadawany po procesie rejestracji, wymagającego podania przez Użytkownika unikalnej nazwy (loginu) i hasła. Otrzymanie potwierdzenia od Operatora o utworzeniu Konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Konta Użytkownik otrzymuje miejsce na serwerze, na które wprowadza Dane Osobowe i nimi zarządza.

Panel Nadawcy – system teleinformatyczny udostępniany Usługobiorcy po założeniu Konta, umożliwiający po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła zlecenie Usługi, jak również w ramach której Użytkownik, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi, zamawiać Usługi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu usługa umożliwiająca Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu składanie zleceń Przewoźnikowi na odbiory, przemieszczanie i doręczanie Przesyłek do Punktu Odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, a także wykonywanie usług dodatkowych świadczonych zgodnie z Regulaminem danego Przewoźnika (w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika).

Zlecenie – prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz zlecenia odbioru, przemieszczenia i doręczenia Przesyłki złożone przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu, zakończone wygenerowaniem Listu Przewozowego w celu wykonania Usługi. 

List Przewozowy – mający moc prawną dokument wypełniany przez Usługobiorcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, dołączany do każdej Przesyłki, zawierający niezbędne dla Przewoźnika informację o Przesyłce oraz jej miejscu przeznaczenia i Odbiorcy.

Przewoźnik (Kurier)– przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi przewozowe, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu przesylanie.pl. bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz Osoba świadcząca Usługi kurierskie w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. W ramach Serwisu użytkownik może złożyć zamówienie niżej wskazanym Przewoźnikom:

 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 527-00- 22-391, strona internetowa: http://www.dhlparcel.pl

 • DPD Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15 , 02-274 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, REGON 012026421, NIP 5260204110, strona internetowa:
  https://www.dpd.com.pl

 • InPost Express sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowana przez w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, REGON 360781085, NIP 6793108059,
  strona internetowa: https://inpost.pl/

 • InPost Paczkomaty Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, REGON 120246484, NIP 6792895061,
  strona internetowa:  https://paczkomaty.pl

 • FedEx Express Polska Sp. z o., z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, REGON P-010612250, NIP 526-10-05-306,
  strona internetowa: http://www.fedex.com/pl

 • Federal Express Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208035, REGON 015747517, NIP 5252300218,
  strona internetowa: http://www.fedex.com/pl

 • UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, REGON 010771280, NIP 5221004200,
  strona internetowa: http://www.ups.com/content/pl
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13,strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl

Przesyłka – zarejestrowana w Serwisie, prawidłowo zapakowana rzecz lub rzeczy, opatrzone Listem Przewozowym z oznaczeniem Odbiorcy i adresem w celu odbioru przez Przewoźnika i dostarczenia Odbiorcy, zawierająca korespondencję lub jako paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób usankcjonowany niniejszym Regulaminem, jak również Regulaminami Przewoźników, dla której dopuszczalne gabaryty oraz waga określone zostały w Cenniku.

Regulamin -y Przewoźnika – Do  wykonywania usług zamawianych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają regulaminy Przewoźnika. Aktualne regulaminy określające zasady i warunki świadczenia usług dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych Przewoźnika.


Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi przez Usługobiorcę adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Usługobiorcę i uprawniona do odbioru Przesyłki doręczonej przez Przewoźnika w ramach realizowanej Usługi.

Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Operatora.

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.przesylanie.pl, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez  Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz w innych celach określonych niniejszym Regulaminem.

Pobranie – usługa dodatkowa uzależniająca odbiór Przesyłki od wcześniejszego uiszczenia przez Odbiorcę opłaty, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę.

Skarbonka– usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie Skarbonki w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.

Konto Skarbonki- przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.

Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay S.A.

Cennik – cennik Usług dostępny na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.przesylanie.pl/cennik lub dla zalogowanych Usługobiorców w Panelu Nadawcy.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Świadczenie Usługi drogą elektroniczną -wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –prawo telekomunikacyjne;

Prawo pocztowe - Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529)

Prawo przewozowe  - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.)

Punkt Nadawczo- Odbiorczy – lokal w ramach prowadzonej przez Operatora usługi „Turbopaczka”, w którym osoba upoważniona wydaje lub przyjmuję przesyłkę od Usługobiorcy w celu wykonania usługi. Zadania i funkcje Przewoźnika stosuje się odpowiednio do Punktu Nadawczo- Odbiorczego od momentu przyjęcia przesyłki od Usługobiorcy/Przewoźnika do momentu wydania Odbiorcy/Przewoźnikowi.

§ 2. Postanowienia wstępne

1.       Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HyperHub z siedzibą przy ul. Modlińskiej 6 lok. 204, 03-216 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000335239, NIP 8393102663, REGON 220827901, z kapitałem zakładowym w wysokości 30 000 złotych wpłaconym w całości, adres e-mail biuro@hyperhub.pl, nr telefonu kontaktowego 22 10 10 996 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.  

2.       Regulamin określa zasady i warunki usług świadczonych za pośrednictwem prowadzonego i administrowanego przez Operatora Serwisu www.przesylanie.pl .

3.       Dazumi Sp. z o.o. przy pomocy Serwisu, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy usługi związane z przemieszczeniem Przesyłek, umożliwiając Użytkownikom składanie drogą elektroniczną zamówień na odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz na podstawie Regulaminu i regulaminu wybranego przez Użytkownika Przewoźnika, jak również dokonywanie płatności za Usługę, śledzenie realizacji umowy Usługi, udostępniania na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu.

4.       Z Serwisu przesylanie.pl mogą korzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

5.       Zalogowanie się na konto Użytkownika na stronie Serwisu przesylanie.pl lub też zamówienie usługi wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie Serwisu www.przesylanie.pl. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.   Operator świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.       Usługobiorca akceptuję przekazywanie danych osobowych, w tym do Przewoźnika celem realizacji usługi przewozowej.

8.       Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych (dalej Administrator) jego Danych Osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika zamówień w Serwisie.

9.       Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem, marketingu usług własnych za dodatkową zgodą, a także w innych prawnie dopuszczalnych i usprawiedliwionych celach.

10.    Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Użytkownika. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych. W razie wątpliwości Administrator może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie, może również zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, może również usunąć Konto.

11.    Użytkownicy powierzający administratorowi dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Zobowiązani są także uzyskać zgodę osób, od których zbierają Dane Osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez Operatora, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym Operator powierza dane. Dotyczy to również sytuacji korzystania przez Użytkownika z książki adresowej dostępnej po zalogowaniu na konto Serwisu.

12.    Zlecenie wykonania Usługi wymaga dodatkowo zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień regulaminów, warunków świadczenia usług i cenników Przewoźnika wybranego przez Usługobiorcę do wykonania przewozu. Akceptując regulamin, warunki świadczenia usług i cennik Przewoźnika, Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

13.    Regulaminy Przewoźnika stanowią integralną część regulacji prawnej Usługi obowiązującej Usługobiorcę.

§ 3. Rejestracja, dostęp i utrzymanie Konta.

1.       Rejestracja w Serwisie i utworzenie Konta jest bezpłatne.

2.       W celu pełnego korzystania z usług Serwisu, Usługobiorca może utworzyć Konto. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie przesylanie.pl, w tym określić unikalną nazwę (login) i hasło oraz zaakceptować Regulamin.

3.       Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

4.       Operator może uzależnić utworzenie Konta, bądź dostępność wybranej funkcjonalności od weryfikacji danych podanych przy tworzeniu Konta.

5.       Operator może odmówić utworzenia Konta w przypadku, gdy dane podane w procesie rejestracji wskazują, iż są to informacje nieprawdziwe.

6.       Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w związku z utworzeniem Konta i korzystaniem z Panelu Nadawcy.

7.       Każdorazowe zalogowanie się do Panelu Nadawcy oznacza akceptację Regulaminu, Regulaminu Przewoźnika oraz Cennika.

8.       Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikalny login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Operatora.

9.       Usługa zlecona po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem do Panelu Nadawcy uważana jest za zamówioną przez Usługobiorcę.

10.    Rejestracja Użytkownika może być dokonana podczas składania zlecenia w Serwisie.

11.    Usługobiorca nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Operatora, w tym od zapłaty za zleconą Usługę.

12.    Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi są generowane oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej poprzez Panel Nadawcy.

13.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z utrzymywania Konta. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

14.    Zamawianie większości usług w Serwisie może być dostępne dla Usługobiorców także bez dokonywania rejestracji, przy czym zlecenie wykonania Usługi wymaga zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu, warunków świadczenia usług, regulaminów i cenników Przewoźnika wybranego przez Usługobiorcę do wykonania przewozu. Akceptując regulamin, warunki świadczenia usług i cennik Przewoźnika, Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, co równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

15.    Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku łamania postanowień Regulaminu Operator ma prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub zawieszenia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§ 4. Zlecenie Usługi i jej realizacja

1.       Zamówienia przyjmowane są przez Serwis 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia Usługobiorcy realizowane są w terminach wskazanych przez danego Przewoźnika, zgodnie z jego regulaminem, a informacje prezentowane w Serwisie odnośnie terminu nadania są terminem orientacyjnym, a nie gwarantowanym.

2.       Z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamów” zostaje złożone Zamówienie na wybraną przez Użytkownika Usługę.

3.       Złożenie zamówienia na usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.

4.       W celu zlecenia wykonania Usługi Usługobiorca wypełnia formularz przesyłki za pośrednictwem Serwisu lub po zalogowaniu do Panelu Nadawcy, podając wymagane dane, wskazuje Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi oraz zapewnia, że Przesyłka zostanie wydana Przewoźnikowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu/miejscu .

5.       Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza – w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki oraz zapewnia, że Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych do przewozu, zgodnie z ograniczeniami przewozu, przewidzianymi w regulaminie wybranego Przewoźnika.

6.       Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza akceptację Regulaminu oraz cennika i regulaminu Przewoźnika.

7.       Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Operatorowi wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem Standardowym lub Indywidualnym, w zależności od dokonanego wyboru.

8.       Za nieprawidłowe przygotowanie Zlecenia, w tym błędne wygenerowanie Listu Przewozowego odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

9.       Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w zakresie wymiarów i wagi Przesyłki, właściwe zapakowanie i zabezpieczenie przesyłki zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie wybranego Przewoźnika, w tym szkody powstałe z tego tytułu, w  szczególności zaś dopłaty naliczone przez Przewoźnika, ponosi wyłącznie Usługobiorca.

10.    Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Nadawcy (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy), jak również za pośrednictwem poczty email.

11.    W zależności od wybranego Przewoźnika wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Przewoźnikowi.

12.    Przewoźnik (kurier) może kontaktować się telefonicznie, sms lub poprzez e-mail z Usługobiorcą na podstawie udzielonej zgody, Odbiorcą na podstawie wyszczególnionym w § 2 ust. 11, pod przekazane numery telefonu lub e-mail, w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki (wykonania Zlecenia) i realizacji umowy. Dane osobowe przekazywane są Przewoźnikowi w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, Usługobiorcą i Odbiorcą.

13.    Usługobiorca powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi.

14.    Usługobiorca poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę)

15.    Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej przesylanie.pl, po wprowadzeniu numeru Przesyłki, ma możliwość śledzenia aktualnego statusu Przesyłki. 

16.    Realizacja zamówionej za pomocą Serwisu usługi zostanie spełnione w terminie oraz na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u wybranego przez Usługobiorcę Przewoźnika.

17.    W przypadku, gdy Przewoźnikowi nie zostanie przekazana Przesyłka, Operator - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Przewoźnika pokrywa Usługobiorca.

18.    Przesyłki nieodebrane przez Odbiorcę w terminie, są zwracane do Usługobiorcy na jego koszt za pośrednictwem Przewoźnika zgodnie z Cennikiem Usługi.

19.    W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana, a Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną.

20.    Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę („za pobraniem”) odbywa się  w gotówce lub przy pomocy karty płatniczej, jeżeli Przewoźnik udostępnia taką usługę.

21.    Operator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu oraz wykonywania Usług zlecanych w Serwisie, jednakże przyjęcie Usługi w Serwisie nie oznacza jego bezwzględnej realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji danego zlecenia z powodu niedostępności usług lub nieobsługiwanych lokalizacji przez wybranego Przewoźnika, Operator po poinformowaniu o tym Usługobiorcy ma prawo anulować Zamówienie. W takim przypadku Usługobiorca otrzyma zwrot kosztów usługi, która nie mogła być zrealizowana.

22.    W przypadku podejrzenia, po przyjęciu Przesyłki do przewozu, że istnieje rozbieżność pomiędzy zadeklarowanymi a faktycznymi parametrami Przesyłki, Przewoźnik ma prawo do weryfikacji danych Przesyłki (w szczególności dotyczących wagi lub gabarytów przesyłki). W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi przez Usługobiorcę w Zleceniu, nieuniemożliwiających wykonania Usługi, zamówienie zostanie przyjęte, jednakże Usługobiorca może zostać obciążony dodatkowymi opłatami za weryfikację oraz zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem Operatora lub cennikiem i/lub regulaminem Przewoźnika.

23.    W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej, Operator może obciążyć Usługobiorcę dodatkowymi opłatami związanymi z przeprowadzoną weryfikacją parametrów przesyłki w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia przesyłki. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis.

24.    W procesie realizacji zamówienia (jeśli taka opcja została wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Przewoźnika (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).

25.    Usługobiorcy mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres bok@dostarczanie.pl lub bok@przesylanie.pl. W przypadku anulowania Zamówienia opłata nie jest naliczana. Jeżeli zamówienie  zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na  rzecz Usługobiorcy.

26.    Użytkownik, będący Konsumentem, najpóźniej na początku składania zamówienia otrzyma za pośrednictwem Serwisu jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących wykonania zamawianej Usługi i akceptowanych sposobach płatności.

27.    Użytkownikowi, będącemu Konsumentem, Operator bezpośrednio przed złożeniem zamówienia dostarczy informacje o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres wskazany wyżej;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Operatora uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
 • o danych identyfikujących Przewoźnika, w szczególności o firmie, organie rejestrowym, adresie Przewoźnika, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu  lub faksu, o ile są dostępne, adresie pod którym Konsument może składać Przewoźnikowi reklamacje, jeżeli jest inny niż adres podany powyżej.

28.    Po złożeniu zamówienia Operator przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na wykonanie zamówionej Usługi na trwałym nośniku w formacie pliku pdf przesłanym pocztą elektroniczną, na co Konsument wyraża zgodę. 

29.    Wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, nastąpi wyłącznie na żądanie Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta w tej kwestii może zostać złożone w formularzu zamówienia.

30.    Usługobiorca będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dokonanie przez niego przy składaniu Zamówienia wyboru wykonania Usługi przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po wykonaniu Usługi, utratę prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 5. Płatności i rozliczenia

1.       Za wszelkie zlecone Usługi Operator naliczy opłaty, zgodnie z obowiązującym w chwili złożenia zlecenia Cennikiem.

2.       Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej lub w materiałach marketingowych stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji zgodnie z artykułem 71 kodeksu cywilnego.

3.       Jedynym obowiązującym Usługobiorcę cennikiem jest Cennik znajdujący się w Panelu Nadawcy dla zalogowanych Użytkowników oraz cennik obowiązujący w chwili rejestracji Zlecenia.

4.       Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

5.       Usługobiorca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych z zamówieniem Usług naliczonych zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych związanych z weryfikacją parametrów przesyłki.

6.       Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DZ.U.Nr249,poz.1661)

7.       Operator oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT.

8.       Usługobiorca akceptuje fakt, że w przypadku nieodebrania Przesyłki przez Odbiorcę Operator naliczy opłatę za zwrot Przesyłki zgodnie z Cennikiem. Usługobiorca zobowiązuje się dopłacić powstałą różnicę na wezwanie Operatora.

9.       Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza – w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru Przesyłki przez Przewoźnika albo naliczenie opłat dodatkowych -zgodnie z Cennikiem. W przypadku naliczenia opłat dodatkowych Usługobiorca zostanie poinformowany przez Operatora o wysokości opłaty dodatkowej, a Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania należności w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie lub na wskazany przez Operatora numer konta.

10.    W przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają doręczenie Przesyłki do Punktu Nadawczo – Odbiorczego lub Odbiorcy, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Usługobiorca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zwrotu do niego Przesyłki zgodnie z Cennikiem.

11.    W przypadku zlecenia wykonania usługi, której przedmiotem są artykuły, których przewóz jest zabroniony przez obowiązujące w dacie zlecenia prawo, bądź zostały wpisane na listę artykułów niedozwolonych obowiązującą u Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo odmówić odbioru Przesyłki od Usługobiorcy.

12.    Operator wystawiać będzie Usługobiorcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13.    W przypadku Przesyłek za pobraniem Usługobiorca upoważnia Operatora do pobrania od Odbiorcy w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania jej na rzecz Usługobiorcy. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Usługobiorcy w terminie 14 dni roboczych od dnia pobrania należności od Odbiorcy, na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy.

14.    Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych (Bramka Płatnicza), której operatorem jako agent rozliczeniowy jest spółka Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji określa regulamin operatora Dotpay S.A. dostępny na stronie internetowej:www.dotpay.pl.

15.    Zapłata za usługi może być dokonywana również na podstawie odrębnej Umowy między Operatorem, a Usługobiorcą.

16.    Użytkownik może dokonać przedpłaty za zlecane usługi poprzez wpłatę środków w Panelu Nadawcy w zakładce Skarbonka. Stan salda Skarbonki uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Operatora. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta Skarbonki następuje na wniosek Użytkownika lub po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Konta przez Operatora, na wskazany w Panelu Nadawcy rachunek bankowy.

17.    Wszelkie zwroty wpłaconych środków odbywają się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży i dokonywane są przy użyciu tego samego kanału płatności, który użyty był przez Usługobiorcę, chyba że strony postanowią inaczej.

18.    W przypadku braku zapłaty należności wynikających z naliczenia opłat dodatkowych wskazanych w ust. 8,9 i 10 niniejszego paragrafu, Operator ma prawo pobrać należności bezpośrednio z Konta Skarbonki.

19.    W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie Operator podejmie działania w celu ich dochodzenia:

 • po upływie 21 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty
 • jeżeli Usługobiorca nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 14 dni Operator wyśle II wezwanie do zapłaty.
 • koszt wezwania do zapłaty dla Usługobiorcy będącego Konsumentem wynosi 8,13 zł netto (10 zł brutto); koszt monitu dla Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, wynosi 24,39 zł netto (30 zł brutto).

20.    W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty Operator może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

21.    Usługobiorca niedokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych podjętych przez Operatora lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty, o których mowa w ust. 2 pkt. c) powyżej.

22.    Usługobiorca będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 6. Odpowiedzialność

1.       Operator odpowiedzialny jest, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła

2.       Przekazanie Zlecenia do Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W takiej sytuacji Operator będzie współpracował z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia powodu nieprzyjęcia Zlecenia do realizacji.

3.       Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika, ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Usługobiorca za pomocą Serwisu zawiera umowę cywilnoprawną z Przewoźnikiem na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Przewoźnika.

4.       W związku z tym, że złożenie zamówienia na usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przewoźnika wykonującego Usługę zamówioną przez Usługobiorcę, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nim zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Operatora i ograniczają jego odpowiedzialność

5.       Operator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:

 • nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Przewoźnika, chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora,
 • legalność działań Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego stosownych zezwoleń, bądź spełnienie innych formalnych warunków prowadzenia działalności,
 • sposób wykorzystywania Serwisu i Panelu Nadawcy przez Użytkowników,
 • niezgodne z prawem lub Regulaminem wykorzystywanie Serwisu lub Panelu Nadawcy przez Użytkowników i osoby trzecie, którym dostęp umożliwił Użytkownik,
 • jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Serwisu i Panelu Nadawcy lub utratę danych, przerwanie połączenia lub nieotrzymanie informacji z Panelu Nadawcy z przyczyn leżących po stronie Nadawcy,
 • przerwy w działaniu Serwisu i Panelu Nadawcy spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu oraz innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora,
 • działania Odbiorcy, w szczególności za przyjęcie kierowanej do niego Przesyłki lub za uiszczenie przez niego kwoty za pobraniem.
 • za opóźnienia w przekazywaniu środków przez operatora płatności za zamówioną Usługę, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.
 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki jeżeli powstały one z przyczyn występujących po stronie Usługobiorcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą Operatora, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej

6.       Operator nie ponosi także odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,
 • nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
 • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
 • naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu

7.       Operator ponosi odpowiedzialność za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w Punkcie Nadawczo - Odbiorczym, przy czym odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, w stosunku do której zastosowanie mają przepisy Prawa przewozowego ograniczona jest do wartości deklarowanej, nie większej niż wartości rzeczywista.

§ 7. Dane osobowe i polityka prywatności

1.       W związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.przesylanie.pl wraz z jego funkcjonalnościami niniejszym informujemy o ochronie i korzystaniu z Danych Osobowych w celach związanych z wymogami art. 13 RODO.

2.       Administratorem Danych Osobowych jest Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000293234, NIP 5213461265, REGON 14116020, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 097 000 złotych wpłaconym w całości, adres e-mail dla celów związanych z ochroną danych osobowych iod@przesylanie.pl, nr telefonu kontaktowego 22 10 10 996.

3.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

4.       Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail iod@przesylanie.pl, ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa

5.       Podstawą przetwarzania danych jest zawsze udzielona przez Użytkownika zgoda.

6.       Zbieramy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • numer NIP, Regon, KRS;
 • numer rachunku bankowego.
 • dane transakcyjne - płatności realizowanych na rachunek i z rachunku,
 • dane finansowe - saldo Konta Skarbonki,
 • dane kontraktowe - zawartych umów, w tym Zleceń,
 • dane komunikacyjne - prowadzonej komunikacji,
 • dane transakcyjne

7.       Dane osobowe zbieramy podczas korzystania z naszego Serwisu www.przesylanie.pl, np. podczas:

 • Korzystania z funkcjonalności Serwisu,
 • rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta
 • weryfikacji i identyfikacji (np. podczas logowania)
 • zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych
 • realizacji umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu; 
 • realizacji przepisów prawa
 • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Operatora, tylko po otrzymaniu dodatkowej zgody.

8.       Powodem zbierania Danych Osobowych jest umożliwienie świadczenia usług, w tym przede wszystkim:

 • korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego); 
 • zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług, które zawierane są przy pomocy Serwisu;
 • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów; 
 • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
 • umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, Usługobiorcą i Odbiorcą
 • prowadzenie korespondencji w celu realizacji Usług;
 • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 • sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
 • badań statystycznych dla celów archiwalnych;
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • tylko w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, informowania o promocjach.

9.       Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

 • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu prowadzonego przez Dazumi Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tylko za dodatkową zgodą, marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.    Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione przed ich pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Operatora. W celu realizacji Usługi odbiorcami Danych Osobowych są:

 • wybrani przez Usługobiorców Przewoźnicy (Kurierzy), jak DHL, DPD, UPS, Fedex, Poczta Polska, InPost Paczkomaty, InPost Kurier, (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Przewoźników znajduje się w naszym Regulaminie dostępnym na stronie www.przesylanie.pl.
 • banki i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
 • podmioty zajmujące się obsługą księgową
 • podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną
 • podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
 • osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

11.    Dane Osobowe zebrane w związku z prowadzeniem Serwisu przesylanie.pl oraz zawarciem Umów będą przechowywane:

 • przez okres wykonywania zawartej umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
 • w związku z wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywanie informacji handlowej - do czasu cofnięcia zgody.

12.    Użytkownik ma zawsze prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć.

13.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

14.    W przypadku złożenia przez Użytkownika Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, Operator może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Użytkownika na podany adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się telefonicznie na podany numer telefonu jak również kontaktować się w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomości Użytkownika; 
 • przekazania Użytkownikowi informacji dotyczących Zlecenia; 
 • wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia; 
 • wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności. 

15.    Nie stosujemy profilowania i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

16.    W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych lub stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Pozwoli to nam ustalić przyczynę naruszenia i podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami.

17.    Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszy Regulaminem w celu:

 • należytego rozliczenia zmówionych usług;
 • należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
 • rozpatrzenia reklamacji.
 • własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;

18.    W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptacjęniniejszego Regulaminu.

§ 8 Przetwarzanie innych danych. Cookies

1.       Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu przesylanie.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika w tym w szczególności:

 • adres IP; 
 • nazwa domeny; 
 • typ przeglądarki; 
 • typ systemu operacyjnego;
 • rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;
 • czas połączenia z Serwisem

2.       Strona Serwisu przesylanie.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania stron. Pliki cookies są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych.

3.       W ramach strony internetowej Serwisu przesylanie.pl stosowane są m.in.: takie rodzaje plików cookies:

 • statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu,
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści ofert lepiej dopasowanych do zainteresowań,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej.
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

4.       Poniżej znajduje się lista przykładowych zastosowań plików cookies przez stronę internetową Serwisu przesylanie.pl:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • podtrzymanie sesji użytkownika na wnioskach, formularzach, ankietach oraz w systemie transakcyjnym. Pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo zapewniając, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera Użytkownika. Na serwerze następuje walidacja cookies oraz adresu IP komputera, z którego łączy się użytkownik. W przypadku próby podszywania się pod sesję użytkownika z innego komputera nastąpi przerwanie sesji,
 • raportowanie źródeł ruchu,
 • badanie skuteczności działań promocyjnych,
 • reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników Operator wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie przesylanie.pl. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)
 • Analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Operator wykorzystuje pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika w Serwisie przesylanie.pl i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.

5.       Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, może również w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w przeglądarce. W celu wyłączenia plików cookie oraz otrzymania szczegółowych informacji na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies, jak również ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

§ 9 Zabezpieczenia i zagrożenia

1.       Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2.       Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. 

3.       Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

4.       Operator informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, takich jak:  

 • możliwość otrzymania spamu; 
 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych; 
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm); 
 • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware; 
 • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł); 
 • piractwo; 
 • sniffing; 
 • możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie; 
 • czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia; 
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax. 

5.       Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 4 Usługobiorca powinien:

 • ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;
 • wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;
 • zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;
 • korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
 • unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;
 • unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

§ 10. Reklamacje

1.       Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem, w rym z nienależytym funkcjonowaniem Serwisu i Panelu Nadawcy. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby HyperHub Sp. z o.o. lub w formie korespondencji elektronicznej na adres:  bok@dostarczanie.pl lub bok@przesylanie.pl oraz poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Panelu Nadawcy.

2.       Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego zrealizowania płatności Usługobiorca kieruje do Operatora na adres: bok@dostarczanie.pl lub bok@przesylanie.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącego świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

3.       Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez Przewoźnika, Użytkownik zachowując zasady, procedury i terminy określone w Regulaminie Przewoźnika może złożyć za pośrednictwem Operatora, pisemnie, listem poleconym na adres siedziby HyperHub Sp. z o.o. lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: bok@dostarczanie.pl lub bok@przesylanie.pl oraz poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Panelu Nadawcy.

4.       Operator niezwłocznie przekazuje reklamacje oraz uwagi Przewoźnikowi do rozpoznania. Reklamacje oraz uwagi dotyczące usługi świadczonej przez Przewoźnika, będą rozpoznawane zgodnie z regulaminem wybranego do wykonania usługi Przewoźnika. Decyzja Przewoźnika po jej wydaniu jest niezwłocznie przekazywana Użytkownikowi za pośrednictwem Operatora.

5.       Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. Nr 915 – t.j. ze zm.). oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., Nr 113 – t.j. ze zm.), Usługobiorcy oraz Odbiorcy (adresatowi), przysługuje prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Przewoźnika.

6.       Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania..

7.       Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
 • tytuł reklamacji,
 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości,
 • potwierdzenie nadania Przesyłki (List Przewozowy) oraz numer Przesyłki, o ile zgłoszenie raklamacyjne dotyczy usługi przewozu,
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji)
 • podpis Nadawcy,
 • dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Usługobiorcy.

8.       Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

9.       Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa oraz regulaminach konkretnych Przewoźników, Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

10.    Wypłaty środków z tytułu uznanych reklamacji przekazywane są na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty przekazania Operatorowi decyzji przez Przewoźnika.

11.    Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Operator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

1.       Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

2.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§ 12 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy (Zlecenia)

1.       Użytkownik będący Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli złoży w tym terminie  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Zlecenia).

2.       Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, to w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

3.       Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia złożenia zamówienia.

5.       Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może:

 • złożyć oświadczenie, wykorzystując dostarczony mu przez Operatora wzór odstąpienia;
 • złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • złożyć oświadczenie w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od umowy.

6.       Operator zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu lub jakiekolwiek innego jednoznacznego oświadczenia.

7.       Operator niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Konsumenta.

8.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9.       Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z uwzględnieniem obowiązku poniesienia przez Konsumenta kosztów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.    W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie Usługa jest wykonywana przez Operatora lub osobę trzecią na podstawie odrębnej Umowy z Operatorem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

11.    Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Operator poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

12.    Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Usługi, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

13.    Informacja – pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, tożsama z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 827 ze zm.), zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

14.    Wzór formularza odstąpienia od umowy, tożsamy z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 827 ze zm.), stanowi  załącznik 2  do niniejszego Regulaminu.

§ 13. Zasady użytkowania Serwisu

1.       Operatorowi przysługują prawa własności intelektualnej do Serwisu. Wykorzystywanie Oprogramowania przez Użytkowników w inny sposób niż związany ściśle z Usługą jest zabronione. Dotyczy to również jakichkolwiek prób ingerowania w Oprogramowanie.

2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa
 • Internet Explorer w wersjach 10.0 i wyższych
 • Opera w wersjach 9.0 i wyższych
 • Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
 • Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.
 • Safari

3.       Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4.       Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Operatora następujących treści:

 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.       Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie www.przesylanie.pl przed rozpoczęciem prac.

6.       Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Operatora oraz do informacji, których wymóg dostarczania wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Operator będzie realizował poprzez stronę www.przesylanie.pl.

7.       W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

8.       Niezależnie od powyższego Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

§ 14. Postanowienia końcowe

1.       Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały rozstrzygać na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

2.       Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.

3.       Operator uprawniony jest do zmiany Regulaminu.

4.       Operator poinformuje drogą elektroniczną Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści Regulaminu.

5.       Dokonanie zmiany Regulaminu przez Operatora nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

6.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie oświadczenia o jej wypowiedzeniu na adres: bok@przesylanie.pl  bezpośrednio z adresu e-mail Użytkownika, na który założone jest kontro w Serwisie albo w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Umowa zostaje rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi, w tym zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur.

7.       Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Serwisu.

8.       Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (umowa o prowadzenie Konta) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
 • wykorzystywania Usług dostępnych w Serwisie do łamania prawa.

9.       W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub Operatora, jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz ze zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta Danych.

10.    Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

11.    Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Operatora.

12.    W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. Nr 380 – t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. Nr 915 – t.j. ze zm.). oraz odpowiednie regulaminy firm przewozowych w zakresie realizacji usługi przewozu.

13.    Załącznikami do Regulaminu są:

 • zał. Nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
 • zał. Nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

14.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24-05-2018

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1. O prawie odstąpienia od umowy.


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę pod nazwą Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000293234, NIP 5213461265, REGON 14116020, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 097 000 złotych wpłaconym w całości, adres e-mail  bok@przesylanie.pl, nr telefonu kontaktowego 22 10 10 996 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej email:  bok@przesylanie.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku np. w formacie pdf poprzez pocztę elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do:
Dazumi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa , adres e-mail bok@przesylanie.pl, nr telefonu kontaktowego 22 10 10 996


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.